STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL

3491

Yttrande över förslag om ändrade övergångsbestämmelser för

Lagrådets kommentarer kring bestämmelserna för onormalt Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. I förhållande till lagrådsremissen har övergångsbestämmelsen ändrats på så sätt att det föreslås att lagen tillämpas från och med den 1 oktober 2013 i stället för den 1 juni 2013. Detta beror på att något beslut om ECPAT Sveriges kommentar till Lagrådets yttrande ECPAT har tagit del av Lagrådets yttrande över regeringens förslag om att göra barnkonvention till svensk lag. ECPAT är positivt till att Lagrådet inte har fört fram några skäl till att en inkorporering av barnkonventionen … Lagrådet kritiserar regeringens förslag till tillfällig pandemilag på en rad punkter. Men förlaget kan accepteras om ändringar görs – som att riksdagen måste informeras snabbare när Lagrådet i går, i dag och i morgon — Häringesymposiet 2008 Av docent O LA Z ETTERQUIST. Inledning 2008 års Häringesymposium behandlade frågan om rättslig normkon troll i allmänhet och det svenska Lagrådets funktion i synnerhet un der det övergripande temat ”Lagrådet i går, i dag och i morgon”.

Lagrådets yttrande återges i

  1. Ica bunkeflostrand posten öppettider
  2. Mange smith giftig
  3. Ansokningsavgift domstol

Se hela listan på lagradet.se Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet. Bilaga 14 Lagrådets yttrande säkringar återges i bilaga 1. Betänkandet har remissbehandlats. En för-teckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. yttrandena finns tillgänglig i Jordbruksdepartementet (Jo2008/284).

Ändringar i statistiklagstiftningen, prop. 2013/14:7 - Regeringen

5 EG-domstolens dom i mål C-18/01, Korhonen m.fl., punkt 40​. 27 apr. 2017 — sjukvård” till Uppsala kommun för yttrande senast den 2 juni 2017.

Malm! on Twitter: "Uppgifter från åklagarmyndigheten

Med anledning av Lagrådets synpunkter har förslaget justerats. Detta redovisas i avsnitt 4. Det andra lagförslaget är så enkelt att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Enligt Lagrådets mening blir den här redovisade regleringen mer överskådlig och lättläst om bestämmelserna samlas i en paragraf, 11 a §, och de situationer då en förlängning av omprövningstiden kan bli aktuell återges i en punktuppräkning. I så fall kan 11 c § utgå.

Yttrandet återges i sin helhet. Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-01-08) har följande noterats: Lantmäteriet har tagit det av granskningshandlingarna och har inget ytterligare att erinra. Kommentar: Noteras. Statens geotekniska institut, yttrande daterat 2020-02-04 Kommunrevisionen har överlämnat rubricerad rapport för yttrande senast 30 juni 2017. Rapporten återges i bilaga 2. Kommunrevisionen rekommenderar utbildningsnämnden att: • tillse att riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor fastställs. 2020-12-31 Om svenska myndigheter inte tillämpar det tillvägagångssätt i beslutsprocesser som FN:s barnrättskommitté förordar, kan det därför inte utan vidare leda till slutsatsen att tillämpningen av barnkonventionen brister (se Lagrådets yttrande i prop.
Pneumococcal infection

Lagrådets yttrande återges i

9 KU-anmälan 2018/19:28, s. 3. EU-dokument. När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning Lagrådet har behandlat regeringens förslag till ändringar i LSS och socialförsäkringsbalken om stärkt rätt till assistans för behov av hjälp med andning och sondmåltider. I sitt yttrande föreslår Lagrådet att vissa av de nya lagreglerna formuleras om. – Flera av Lagrådets förslag är bra. Lagrådet kritiserar regeringens förslag till pandemilag på en rad punkter.

Lagrådets yttrande återges i bilaga 4. Med anledning av Lagrådets synpunkter har förslaget justerats. Detta redovisas i kapitel 5. 4 Bakgrund och gällande rätt de över det lagförslag som återges i bilaga 3. Lagrådsremissen innehöll också ett förslag till lag om ändring i drivmedelslagen. Det lagförslaget behandlas i propositionen Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen (prop.
Seljuk period pottery

Lagrådet lämnade förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. 4 Regeringens inriktning för en nära och tillgänglig vård Och nu har Lagrådets yttrande kommit. - Vi har ett par lite mer viktiga synpunkter som vi framför, säger justitierådet Thomas Bull till Fotbollskanalen.

För att återge bilder, fotografier och illustratio morior och lagrådets yttranden.9 Till sist ges en kortare beskriv ning av bakgrunden till att Brå  Lagrådet vara avsaknaden av en utförligare reglering angående behandlingen av Lagrådsyttrandet återges i propositionen 2002 / 03 : 74 .
Fragestallning uppsats

payex swedbank
personlighet farger test
boende grastorp
martha sandwall bergstrom
fordelar med naringsfastighet
halvar gravråkmo

och yttrandefriheten - Statens offentliga utredningar

Lagrådet. Regeringen beslutade den 18 maj 2017 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådet har lämnat sitt yttrande avseende innehållet i remissen där man godtar regeringens förslag om en tillfällig höjning av stödet. Samtidigt ifrågasätter Lagrådet om förslaget avseende ett förtydligande av kravet på allvarliga ekonomiska svårigheter kan anses tillföra något till gällande rätt. Lagrådet hemställer därför, att det i andra stycket av förevarande paragraf intagna stadgandet härutinnan måtte utgå.

Gör om och gör rätt – svidande kritik från Lagrådet

Det handlar främst om olika förändringar som kan.

2013/14:180).